let op! Geld lenen kost geld.

(De stimuleringsregeling)
Duurzaam Thuis

Je wilt geld besparen én duurzamer leven. Je huis beter isoleren, zelf energie opwekken of het waterverbruik terugdringen? Wat je wensen ook zijn, de Provincie Limburg helpt je graag met de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis.

De stimuleringsregeling Duurzaam Thuis biedt huurders en woningeigenaren voordelige leningen voor energiebesparende en levensloopbestendige maatregelen aan bestaande woningen in Limburg.

Direct lening afsluiten

 • Rente: 3,92-4,32% *
 • Voor huurders en woningeigenaren
 • € 2.500 - € 70.000,-
Sluit direct lening af

Hoe de regeling werkt, leggen we uit in onderstaande animatie

laat mij gewoon betalen

Alle kenmerken op een rij

Ben je particulier woningeigenaar van een bestaande woning in de provincie Limburg? Dan kun je in aanmerking komen voor een stimuleringslening.

Ben je huurder van een bestaande woning in de provincie Limburg? Dan kun je in aanmerking komen voor een onderhandse stimuleringslening (een consumptieve lening).

Ben je particulier woningeigenaar of huurder in de provincie Limburg? En wil je deelnemen aan een postcoderoosproject? Dan kun je in aanmerking komen voor een onderhandse stimuleringslening (een consumptieve lening) voor de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s). 

Wil je een lening aanvragen voor het treffen van stimuleringsmaatregelen in/aan een bestaande woning en/of voor een investering in een postcoderoosproject? Dat kan als aan één of meer van onderstaande beleidsdoelen wordt bijgedragen:

Een besparing van het energiegebruik van de bestaande woning;

Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de bestaande woning;

Het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.

De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 voor huurders en minimaal € 2.500 en maximaal € 70.000 voor woningeigenaren. Voor de financiering van een investering in een postcoderoosproject bedraagt het maximale leenbedrag € 25.000.

Je vraagt de stimuleringslening aan bij de Provincie Limburg. De stimuleringslening kan in een onderhandse akte of in een hypothecaire akte worden opgemaakt. Welk type akte wordt opgemaakt, bepaalt de Provincie Limburg in het voorwaardelijke toekenningsbesluit.

1. Onderhandse stimuleringslening

Hiervoor komt u in aanmerking als:

 • het te lenen bedrag maximaal € 25.000 is en/of
 • u of uw partner 75 jaar of jonger is.

Particuliere woningeigenaren en huurders die de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s) binnen een postcoderoosproject willen financieren komen in aanmerking voor een onderhandse Stimuleringslening.
Rentetarief: 4,32%.

2. Hypothecaire Stimuleringslening (uitsluitend voor woningeigenaren)

Hiervoor komt u in aanmerking als:

 • het te lenen bedrag meer dan € 25.000 is (met een maximum van € 70.000) en/of
 • u of uw partner 76 jaar of ouder is.

Rentetarief: 3,92%. Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaalt u eenmalig € 850 afsluitkosten aan SVn en de notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte.

Voorwaarden om een lening te kunnen krijgen zijn onder andere:

Een particuliere woningeigenaar of huurder kan voor maximaal vijf leningen in aanmerking komen.

De werkzaamheden voor het (laten) uitvoeren van de stimuleringsmaatregelen mogen niet gestart zijn alvorens de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Provincie Limburg. Ook mogen de materialen nog niet zijn aangeschaft voordat de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Provincie Limburg. In geval van een postcoderoosproject mogen de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s) reeds gemaakt zijn alvorens de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Provincie Limburg. De kosten dienen dan wel ná inwerkingtreding van de Verordening te zijn gemaakt.

De stimuleringsmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 8 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis en de aanvraag en/of aanvrager dient te voldoen aan de specifieke kenmerken voor de betreffende lening zoals gesteld in artikel 11 en/of 12 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis.

Controle

De Provincie Limburg behoudt zich het recht om steekproefsgewijs of in het geval van een vermoeden van misbruik, bij de aanvrager na te gaan of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Verklaring

Als je een lening aanvraagt voor een locatie die erkend wordt als cultureel erfgoed of architecturale beperkingen kent, verklaar je middels het ondertekenen van het aanvraagformulier, dat je aanvraag voldoet aan de bestaande regelgeving daaromtrent.

We adviseren je voor alle voorwaarden om de volledige tekst van de Verordening leningen Duurzaam Thuis aandachtig door te nemen.

Indieningstermijn

De Verordening leningen Duurzaam Thuis treedt in werking met ingang van 2 maart 2020 en komt te vervallen met ingang van 1 oktober 2023.

Behandeltermijn

De ac­tu­e­le be­han­del­ter­mijn van de Pro­vin­cie Lim­burg voor een vol­le­di­ge le­ning­aan­vraag Duur­zaam Thuis is twee we­ken. Daarna beoordeelt ook SVn je aan­vraag bin­nen één week.

Budget

Gedeputeerde Staten stellen het budget vast dat beschikbaar is voor de leningen. Kijk voor de verdeling van het budget op limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Verordening

Subsidie

Ben je woningeigenaar en wil je minimaal 1 isolerende maatregel uitvoeren, dan kom je voor deze maatregel(en) wellicht in aanmerking voor de ISDE-subsidie via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in, zie hiervoor de website van de RVO. Je kunt deze subsidie combineren met de Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Voor verenigingen van eigenaars is er de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Zie hiervoor de website van de RVO.

Je kunt de subsidie SEEH combineren met de leningen Duurzaam Thuis.

Wil je meer lezen over de mogelijkheden om energie te besparen of je woning levensloopbestendig te maken? Kijk dan op milieucentraal.nl. 

Wil je weten hoeveel zonnepanelen je op je dak kunt plaatsen en hoe snel je investering in zonnepanelen is terugverdiend? Kijk dan op limburg.zonnekaart.nl/

In de privacyverklaring van de Provincie Limburg kun je lezen hoe de Provincie omgaat met je persoonsgegevens. Ook de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verwerkt je persoonsgegevens om de leningaanvraag in behandeling te kunnen nemen. In het Privacyreglement van SVn kunt u lezen hoe SVn omgaat met uw persoonsgegevens, deze is te vinden op de website van SVn

Bepaalde persoonsgegevens verwerkt door de Provincie Limburg kunnen aan de Europese Investeringsbank (EIB), met zetel te 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg-Kirchberg (Groothertogdom Luxemburg) worden doorgegeven, zoals je naam, voornaam, adresgegevens en gegevens verstrekt in het kader van de aanvraag voor een stimuleringslening tot financiering van een investeringsproject onder het Duurzaam Thuis Programma. Op basis van haar deelname aan de financiering van investeringsprojecten onder het Duurzaam Thuis Programma moet de EIB deze persoonsgegevens verwerken om aan haar wettelijke en institutionele verplichtingen dienaangaande te kunnen voldoen.

In het kader van de haar opgelegde verplichtingen kan de EIB deze persoonsgegevens ook doorgeven aan andere Europese instellingen, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie, het Europees Rekenhof en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) of de door hen aangeduide personen. De duur van bewaring van je persoonsgegevens door de EIB zal de duur noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doelstellingen niet overschrijden. Je kunt je recht van inzage, rectificatie, verwijdering van de persoonsgegevens, beperking en bezwaar tegen de door de EIB verrichte gegevensverwerking uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van de EIB op het hiernavolgende e-mailadres: dataprotectionOfficer@eiti.org. Je kunt een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door de EIB indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Je dient een aanvraag in door het aanvraagformulier online in te vullen. Dit vind je onder het kopje ‘Aanvragen’ hieronder de pagina bij ‘Download en Links’. Of ga naar de website van Provincie Limburg (Le­nin­gen Duur­zaam Thuis).

 • De Provincie Limburg behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.
  Als je aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kent de Provincie Limburg de lening voorlopig toe. De lening is dan nog niet definitief. Vervolgens dien je  een aanvraag in bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In de toewijzingsbrief van de Provincie staat hoe je de aanvraag bij SVn indient.
 • SVn beoordeelt of je aanvraag haalbaar is. Hierover ontvang je bericht van SVn.
 • Als je aanvraag haalbaar is, ontvang je een offerte van SVn voor de lening.
 • Je moet deze offerte ondertekenen en binnen 3 weken terugsturen naar SVn. Binnen drie weken moet SVn de ondertekende offerte hebben ontvangen.
 • Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. Je ontvangt van SVn declaratieformulieren waarmee je de facturen van je maatregelen kunt declareren.

Downloads en links

Aanvragen

Mijn portaal

Verordening en documenten

Oude ver­sie re­ge­ling