let op! Geld lenen kost geld.

(Alle voorwaarden)
op een rij

Verordening leningen Duurzaam Thuis

Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 7 februari 2020 hebben vastgesteld:

Verordening leningen Duurzaam Thuis

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. bestaande woning: een reeds gebouwd(e) woning/individueel appartement, op het grondgebied van de Nederlandse provincie Limburg bestemd voor permanente bewoning, met inbegrip van het perceel waarop de woning is gelegen;

b. geraamde kosten: de kosten van materialen (met uitzondering van aanschaf van gereedschap), arbeid en voorbereidende werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen en/of de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s) binnen postcoderoosprojecten, legeskosten en bijkomende kosten voor het verkrijgen van de lening (bijvoorbeeld adviseur, intermediair);

c. huurder: de natuurlijke persoon die als particulier een bestaande woning in zijn geheel huurt en die deze woning bewoont;

d. lening: een Stimuleringslening en/of een Verzilverlening;

e. particuliere woningeigenaar: de natuurlijke persoon die als particulier eigenaar is van (een) bestaande woning(en);

f. partner: de gezamenlijke eigenaar van (een) bestaande woning(en) of de gehuwde of geregistreerde partner van de eigenaar van de bestaande woning(en);

g. postcoderoosproject: een lokaal en duurzaam energieproject waarbij de deelnemers wonen in het 4-cijferige postcodegebied waarin de productie-installatie(s) voor duurzame energieproductie (zonnepanelen of een windmolen) zich bevind(t)(en) of in één van de direct aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden (dezelfde postcoderoos). Kleinverbruikers (netaansluiting van maximaal 3x 80A) uit een postcoderoos kunnen samen financieel deelnemen in voorgenoemde productie-installatie(s). De duurzame productie-installatie(s) word(t)(en) door een energiecoöperatie of een VvE aangeschaft. Voor iedere kWh mogen de deelnemers de energiebelasting en btw verrekenen met hun eigen verbruik;

h. productie-installatie: een installatie voor de opwekking van elektriciteit middels zonnepanelen of een windmolen die binnen het postcoderoosproject valt;

i. Stimuleringslening: type lening die, na toewijzing door de Provincie Limburg, door SVn wordt verstrekt op basis van een onderhandse akte of een hypothecaire akte, ten behoeve van de financiering van stimuleringsmaatregelen en/of investering in een postcoderoosproject;

j. stimuleringsmaatregelen: maatregelen zoals genoemd in artikel 8;

k. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Amersfoort;

l. verhuurdersverklaring: een door de verhuurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de verhuurder instemt met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aan de woning en dat de verhuurder bereid is bij beëindiging van de huurovereenkomst de restschuld van de huurder af te lossen aan SVn. Op de website van Provincie Limburg is een format te vinden van deze verhuurdersverklaring;

m. Verzilverlening: type lening die, na toewijzing door de Provincie Limburg, door SVn wordt verstrekt op basis van een hypothecaire akte op basis van de overwaarde van de bestaande woning, ten behoeve van de financiering van stimuleringsmaatregelen.

Artikel 2 Doelstelling

Gedeputeerde Staten kunnen een lening toekennen als uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat door het treffen van de stimuleringsmaatregelen en/of een investering in een postcoderoosproject aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de volgende beleidsdoelen:

  • a. een besparing van het energiegebruik van de bestaande woning;
  • b. het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de bestaande woning;
  • c. het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.